První svaté přijímání

Přípravy na obřad i oslavy prvního svatého přijímání vyžadují čas a dobrou organizaci. Pokud si nejste jisti, na co vše při nich musíte myslet, máme pro vás kompletního průvodce všemi detaily spojenými s tímto významným dnem.


Děti v kostele na prvním svatém přijímání

 

Podle textu Nového zákona ustanovil Ježíš povinnost sdílení chleba a vína při každé příležitosti pravidelného scházení se společenství věřících. Toto „sdílení společenství,“ známé pod označením svaté přijímání, se stalo jedním z charakteristických znaků římskokatolické a pravoslavné křesťanské bohoslužby. Chléb a víno přitom nejsou v tomto aktu jen symboly, ale, jak křesťané věří, dochází zde k zázračné proměně, díky které přijímají skutečné Kristovo Tělo a Krev. Evangelické náboženství stanoví mírně odlišné pojetí, ale Eucharistii (posvátný chléb a víno) uznávají stejně.

Přijímání eucharistie na prvním svatém přijímání

Svaté přijímání je tedy připodobněním Poslední večeře a probíhá tak, že kněz při mimořádné příležitosti podává vložením přímo do úst věřícího chléb (kvašený nebo nekvašený) a víno (případně hroznový mošt). Přijetí eucharistie v římskokatolické církvi však vyžaduje, aby věřící splňoval určité podmínky. Měl by:

 • být v posvěcující milosti, čili po absolvování zpovědi.
 • dodržet hodinový půst (s výjimkou léků a vody).
 • mít úmysl přijetí samotného Boha.
 • být katolíkem, tedy v jednotě se společenstvím.

Za den je možné Eucharistii přijmout dvakrát, přičemž při druhém přijímání je nutná účast na celé mši, v rámci které se podává. Eucharistie by se měla přijímat alespoň jednou ročně – pokud k tomu nedojde při jiné příležitosti, období Velikonočních svátků je časem, kdy obřad absolvuje nejvíce věřících.

Chlapec v obleku s růžencem v rukou


Příprava na první svaté přijímání

Splnění dodatečných podmínek je nutné při prvním svatém přijímání. To má v životě mladého věřícího i v očích církevní komunity výsostné postavení – jednak jde o dobrovolné, vědomé a svobodné rozhodnutí věřícího (na rozdíl od křtu, ke kterému často dochází v příliš brzkém věku) začlenit se do církve, ale také o uznání jeho způsobilosti společenstvím, že mladý věřící se může stát jeho plnohodnotným členem. Naplnění z toho vyplývajících očekávání vyžaduje celou řadu příprav.

Dítě se zpravidla považuje za schopné provést rozhodnutí ohledně svatého přijímání jako vlastní rozumnou volbu po dovršení sedmého roku života. I když se první svaté přijímání může konat prakticky kdykoliv, časem doporučeným mnohými farnostmi je čas Velikonoc.

Dívka v slavnostních bílých šatech na prvním svatém přijímání

V teoreticko-vědomostní části přípravy, kterou obvykle absolvuje v rámci náboženské nauky ve škole, se uchazeč o první svaté přijímání seznamuje se základy, jako jsou:

 • poznatky o víře a jejích vyznáních,
 • poznatky o vztazích k Bohu a ke komunitě věřících,
 • znění modliteb a jejich význam,
 • církevní pozdravy a chvalozpěvy,
 • význam bohoslužeb a pravidelných návštěv kostela,
 • co je smyslem života, co je spása a jak k ní dospět,
 • kdo je Bůh a jak vznikl svět,
 • kdo byli první lidé a co je to prvotní hřích,
 • kdo byl Ježíš, co učil, jak žil a jak zemřel,
 • co je církev a jaké slaví svátky,
 • jaké jsou základy křesťanské morálky (Desatero),
 • co je zpověď a jaké jsou principy pokání.

Praktická příprava ve spolupráci s farností zahrnuje účast na mších, ovládání Desatera a ovládání základních modliteb, včetně modlitby lítosti, zpaměti. Také nezbytná je první svatá zpověď, která se koná den před prvním svatým přijímáním.

Děvče čte z bible na prvním svatém přijímání 

 

Průběh prvního svatého přijímání

I když tato událost nevyžaduje žádný předepsaný oděv, je zvykem, že chlapci přijdou oblečeni v obleku, či kalhotách a košili a dívčí šaty na první svaté přijímání jsou bílé. Některé fary mohou trvat na stejnokrojích, které jsou obvykle připraveny zapůjčit. Podobně i účesy na první svaté přijímání by měly být decentní. Důstojnost okamžiku by měli samozřejmě svým zevnějškem zachovat i rodiče – muži by měli být slavnostně upravení a šaty pro maminky na první svaté přijímání by měly také odpovídat daným okolnostem. Rodiče musí dítěti zajistit i svíci, ideálně s plastovým kroužkem v dolní části, který zabraňuje stékání vosku.

Dievča sa modlí na prvom svätom prijímaní

Shromáždění dětí s rodiči a kmotry následuje kněze z před kostela k oltáři. Celý průvod vedou ministranti s křížem a zapálenými svícemi, přičemž se za pochodu zpívá úvodní zpěv.

Potom kněz začne mši přímluvou k dětem, chvalozpěvem a doporučením, aby se na přednesu evangelia aktivně podíleli rodiče, kmotři a případně i samotné děti. Po čtení a krátkém výkladu Písma se koná akt obnovení křestních slibů, při kterém všichni zúčastnění stojí a každé dítě má v rukou zapálenou svíci. Děti odpovídají knězi na otázky a po skončení svíce zhasnou. Následují společné modlitby a předávání darů.

Obřad svatého přijímání začíná tím, že děti přinesou k oltáři chléb a víno. Kněz řekne úvod k eucharistii a děti po jednom v doprovodu příbuzného k němu přistupují, aby vkleče poprvé přijaly Tělo a Krev Ježíše Krista. Závěr obřadu patří zpívání písní chvály a požehnání.

Evangelická obdoba tohoto obřadu se nazývá Konfirmace. Výuka na ni trvá dva roky a absolvovat ji mohou věřící starší dvanácti let.

Dívka a chlapec slavnostně oblečeni před kostelem na prvním svatém přijímání.

 

Oslava prvního svatého přijímání

Tradicí spjatou s prvním svatým přijímáním je formální oslava v kruhu rodiny, blízkých a přátel. Organizují ji rodiče a její příprava by měla zahrnovat vše, co k regulérní oslavě patří. V dostatečném předstihu by měli zarezervovat místo oslavy, zejména pokud se přijímání koná v čase Velikonoc, kdy obřad absolvuje více dětí a může být o vhodné prostory nouze. Dohoda ohledně slavnostního menu by měla být s dodavatelem cateringu sjednána co nejdříve, a neměla by chybět ani volba dortu na první svaté přijímání s příhodnou cukrářskou výzdobou.

Slavnostní oběd a dort na oslavě prvního svatého přijímání 

 

Je třeba také nechat vytisknout a rozeslat pozvánky pro všechny hosty. Text by měl stručně a srozumitelně informovat o místě a čase konání obřadu i následné slavnostní hostiny.

Dobrým zvykem hostů je přinést dítěti, které právě prošlo obřadem prvního svatého přijímání, dárek. Tradičně jde o předmět více, či méně spjat s náboženstvím a specializované prodejny mají v trvalé nabídce mnoho dobrých tipů.

Religiózní literatura přináší dětské, pěkně ilustrované verze Bible, poutavě podané příběhy světců, naučné tituly popisující různé aspekty víry i beletrii různých žánrů. Oblíbenými dárky k prvnímu svatému přijímání jsou i pomůcky k modlitbě, jako růženec, ozdobné svíce nebo dřevěné klekátko. Zarámované obrázky s religiózními citáty, desaterem a krátkými modlitbami jsou stejně vkusné jako sošky postav svatých a andělů. 

Růženec a čtení z bible na prvním svatém přijímání

Jednou z nejkrásnějších památek na první svaté přijímání bude určitě i šperk. Kříž a srdce jsou dva z námětů nejlépe vystihujících esenci tohoto důležitého milníku v životě každého křesťana. Umělecky zhmotněné do přívěsku na řetízek nebo náramek budou úctyhodnou připomínkou života ve víře a cesty ke spáse v radostných i těžších chvílích po zbytek života. 


IZBR665


IZ20625N


IZ22985