Ochrana osobních údajů

Platnost do 25. května 2018

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost iZlato Česká republika s.r.o., Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČ:03254518, Spisová značka: C 228524 vedená u Městského soudu v Praze a touto společností provozovaný internetový obchod www.izlato24.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.izlato24.cz

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Úřadu pro ochranu osobních údajů přidělil informačnímu systému prodávajícího registrační číslo 00055340 / 001.


Platnost od 25. května 2018

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, poskytujeme následující informace.

 

Provozovatel

Provozovatelem, který určil účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost iZlato Česká republika s.r.o. se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČO:03254518, DIČ:CZ03254518 zapsaná u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C228524.

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 226 256 006, nebo písemně kontaktovat na adrese Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2 anebo emailem [email protected]

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Minimalizujeme rozsah osobních údajů, které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jak osobní údaje našich zákazníků, tak i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje:
  • vaše jméno a příjmení
  • adresa bydliště
 • Kontaktní údaje:
  • Váš e-mail
  • telefonní číslo
  • kontaktní adresa
 • Informace o využívání našich produktů a služeb:
  • produkty které jste zakoupili
  • produkty které zvážit nákup
  • informace o využívání našeho e-shopu
  • informace o využívání newsletteru, zapojování se do soutěží apod.
  • záznamy e-mailové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
  • transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod.

Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

Vzhledem k zlepšování našich služeb si vážíme každou zpětnou vazbu zákazníka, a proto se ještě před odesláním objednávky může rozhodnout o poskytnutí svých osobních údajů za účelem vyhodnocení nákupu. Informace o zákazníkovi budou spolu s jeho objednávkou a e-mailovou adresou přeposlány společnosti Heureka Shopping s. r. o., která je může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Veškeré osobní údaje, které tato firma jako zprostředkovatel nabude, budou použity pouze na dobu určitou, která bude nezbytná k získání těchto informací.

 

Právní základy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

 • Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)
 • Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům
 • Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Kurýrní a přepravní společnosti
 • Marketingové agentury
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
 • Advokátní a právní kanceláře
 • Znalci a soudní znalci
 • Inkasní společnosti a exekutoři
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení
 • Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci

 

Doba uchovávání osobních údajů

 • V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení.
 • V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu, která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 • V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH apod. může být lhůta 10 let.

 

Vaše práva jako dotčených osob

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraven vykonávat Vaše práva.

 • Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Moje údaje".
 • Máte právo na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo ho kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.
 • Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.
 • Stejně také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 444, https://www.uoou.cz


Jak a kde můžete uplatnit svá práva

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +420 226 256 006, písemně na adrese iZlato Česká republika s.r.o., Vinohradská 403/17, 120 00 Prah 2, nebo e-mailem [email protected]

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní.

Pokud k tomu dojde, budeme Vás o tom informovat. Pokud bude, ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.