Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost iZlato Česká republika s.r.o., se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČO: 03254518, Spisová značka: C 228524 vedená u Městského soudu v Praze, DIČ: CZ03254518 jako prodávající (dále jen „iZlato24“), a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Další informace o iZlato24 jsou uvedeny na webové stránce www.iZlato24.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce iZlato24, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. iZlato24 nebo smluvních partnerů iZlato24, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

iZlato24 sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, iZlato24 si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od iZlato24, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c) iZlato24 neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném iZlato24 uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo odstoupit od smlouvy (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla iZlato24, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách iZlato24;

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které iZlato24 splnilo, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

g) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

h) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu iZlato24, přičemž registrovaní uživatelé iZlato24 mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném iZlato24 tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku, příp. pokud je registrovaným uživatelem iZlato24 koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník iZlato24 po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má tento právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky iZlato24, za případné chyby při přenosu dat iZlato24 nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy iZlato24 neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu iZlato24. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro vyjímku z tohoto postupu viz bod objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se iZlato24 zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí iZlato24 kupní cenu.

iZlato24 si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

iZlato24 odevzdá věc kupujícímu, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

iZlato24 splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li iZlato24 věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním nejprve dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, iZlato24 odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li iZlato24 větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

iZlato24 odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí iZlato24 věc podle zvyklostí. Nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří iZlato24 věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou iZlato24 způsobilo porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže iZlato24 škodu způsobilo porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost iZlato24

iZlato24 odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména iZlato24 odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které iZlato24 nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití iZlato24 uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je iZlato24 vyvázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí iZlato24, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu iZlato24. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li iZlato24 vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu iZlato24 nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že iZlato24 nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo kdyby zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může iZlato24 dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může iZlato24 odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li iZlato24 vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu iZlato24.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy.

Při dodání nové věci vrátí kupující iZlato24 na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se iZlato24 zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než iZlato24, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

IV. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete zrušit do 15:00 v den objednání, pokud byla objednávka přijata do 15:00, nebo do 12:00 pokud byla objednávka přijata předchozí den po 15:00 e-mailem [email protected], nebo telefonicky na čísle + 420 800 300 575 a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží.

Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 dnů od zrušení objednávky, bezhotovostním převodem na kupujícím určený účet.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

iZlato24 umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak iZlato24 potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Upozorňujeme na právo spotřebitele, podle kterého právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v případě smlouvy, jejímž předmětem je neprefabrikovaná věc, tedy zboží námi nedeklarované jako SKLADEM, nebo je věc vyrobena na základě požadavků spotřebitele, případně slouží k uspokojení jeho individualizovaných potřeb. Příkladem takových věcí mohou být prsteny vyrobené na individuální objednávku velikostí, také personalizované výrobky (např. pomocí gravírování).

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

iZlato Česká republika s.r.o.
Ing. Mária Scholzová
Vinohradská 403/17
120 00 Praha 2

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá iZlato24 věc bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy s iZlato24. Spotřebitel má právo na vrácení finančních prostředků na dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým zásilkovým způsobem.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu iZlato24 společně s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu iZlato24 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) iZlato24 mu vrátí přijaté peněžení prostředky, vyjma nákladů na dodání, na číslo bankovního účtu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, iZlato24 však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží iZlato24 odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi iZlato24 a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má iZlato24 právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, a nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující iZlato24, co ještě vrátit může, a dá iZlato24 náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

e) při špercích, které nebyly skladem, ale na objednávku s čekací dobou minimálne 48h, nebo byly na přání zákazníka dodatečně gravírované, již není možná výměna ani vrácení.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VI. Reklamace

Pro reklamaci zboží platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, taktéž i zákona o ochraně spotřebitele. Reklamace je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu.

V případě dotazů k reklamaci zboží nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu [email protected] nebo telefonicky, viz kontakty.

Postup při uplatnění reklamace:

  1. Kupující je povinen vypsat reklamační formulář, kde uvede své jméno a příjmení, adresu, tel. číslo, číslo objednávky, datum převzetí zboží a popis reklamované vady zboží.
  2. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat i fakturu nebo kopii faktury, kterou obdržel s objednaným zbožím (faktura slouží jako doklad o koupi i v případě reklamace). V opačném případě není možné odstoupení od smlouvy, ani přijetí zboží na reklamaci.
  3. Reklamovaný šperk vložíte do plastové obálky, kterou si můžete zakoupit na poště, zanesete na poštu a odešlete pojištěným listem nikoliv však na dobírku! (Ne na dobírku a ne balíkem, protože balíky nám pošta nedoručuje a tím pádem se prodlouží čas pro řešení Vaší reklamace)

    Zásilka od Vás musí obsahovat následující:

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  1. předáním opraveného zboží,
  2. výměnou zboží,
  3. vrácením kupní ceny zboží,
  4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  5. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. V ostatních případech nebude moci prodávající opravit poškozené zboží v rámci záruky, a v případě, pokud kupující po upozornění na tuto skutečnost požádá o jeho opravu, bude povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s provedením servisního zásahu a opravou takového zboží.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících resp. nevhodných podmínkách, nešetrné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, nesprávnou instalaci.

Veškeré právem uplatněné opravy v záruční době jsou bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.

Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu kupujícího. Spolu se zbožím odešle kupujícímu i kopii reklamačního protokolu se stanoviskem prodávajícího k reklamaci a záznamy o jejím řešení.

Vybavením reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začíná běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen na požádání České obchodní inspekce prokázat kopii potvrzení o přijetí reklamace, důvody, pro které nelze rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace ihned a pro které není reklamaci možné vyřídit ihned po určení způsobu vyřízení reklamace, zaslání nebo výsledky odborného posouzení a kopii dokladu o vyřízení reklamace. 

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prodávající jsou povinni vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání České obchodní inspekce k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

V případě neuznané reklamace kupující hradí dopravu spojenou s reklamací v plné výši. Je-li reklamace uznána má kupující právo na úhradu nezbytně nutných přepravních nákladů na dopravu zboží k reklamaci i zpět kupujícímu.

VII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu:
iZlato Česká republika s.r.o.
Vinohradská 403/17
120 00 Praha 2

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.iZlato24.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře), včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

iZlato24.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES, o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. iZlato24.cz pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití „cookies“. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Úřadu pro ochranu osobních údajů přidělil informačnímu systému prodávajícího registrační číslo 00055340 / 001.

VIII. Provozní doba

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 15:00 hodin.

IX. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Běžná cena znamená doporučení koncové ceny výrobcem/dodavatelem.

X. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a) prostřednictvím elektronického obchodu iZlato24.cz (dále jen „e-shop“),

b) elektronickou poštou na adrese [email protected]

c) telefonicky.

iZlato24 doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího na iZlato24.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

XI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba kartou při nákupu,

b) platba předem bankovním převodem,

c) platba přes internetové rozhraní banky,

d) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,

e) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

f) platba prostřednictvím systému Paypal.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví iZlato24, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

XII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 15:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR od 24 do 72 hodin.

Zasílání přepravní službou - SR:

Objednávka zboží přijatá do 15:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR od 24 do72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce iZlato24.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat.

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi iZlato24 a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak iZlato24 doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na iZlato24 pro vyřešení nastalé situace.

Odpovědná osoba za provoz internetového obchodu www.izlato24.cz: Alexandra Remžova.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 24. března 2016