Statut soutěže o pobyt v hotelu Rotunda

STATUT SOUTĚŽE O POBYT V HOTELU ROTUNDA

Soutěž probíhá od 17. 10. do 17. 11. 2017

     Organizátorem soutěže je společnost iZlato Česká republika s.r.o., IČ: 03254518, která je provozovatelem internetového obchodu iZlato24.cz.
     
     Podmínkou pro zařazení do soutěže je uskutečnění objednávky v období od 17. 10. do 17. 11. 2017 přes internetový obchod iZlato24.cz nebo v minimální hodnotě 4 000 Kč (dále jako "soutěžní nákup"). Soutěžní nákup ve smyslu předchozí věty se považuje pro účely této soutěže za řádně uskutečněný pouze v případě, že objednávka uskutečněná v termínu konání soutěže bude řádně a v plné výši uhrazena nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vytvoření a následného potvrzení, které bude soutěžícímu zasláno e- mailem spolu s platebními údaji. 

Za účastníka soutěže o výhry (dále jako "účastník") se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení se do soutěže, tj. uskutečnila soutěžní nákup. Pro účely soutěže a její vyhodnocení budou u každého soutěžního nákupu evidovány tyto informace: jméno a příjmení účastníka, mobilní telefonní číslo a emailová adresa účastníka, hodnota soutěžního nákupu, přesné datum a čas vložení objednávky a datum obdržení objednávky.
 
Výherce soutěže bude vyhlášen 23.11. 2017
 
Účastník bude informován o výhře elektronicky e-mailem, a to do 7 dnů po vyhlášení jména výherce soutěže. Jména výherců budou zároveň zveřejněna na stránce iZlato.sk, s čím soutěžící souhlasí. Účastník, který je výhercem, bude kontaktován na e-mail, který zadal v objednávce (při soutěžním nákupu). Zároveň budou výherci sděleny přesné pokyny pro čerpání výhry, jakož i o způsobu jejího předání. V případě, že výherce nekontaktuje organizátora soutěže po obdržení e-mailu o výhře do 14 dní, jeho nárok na výhru zaniká. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé výhercům v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, nevyužití výhry nebo v souvislosti s uvedením chybných údajů výhercům. 

Organizátor soutěže neodpovídá za vady a škody vzniklé výherci v souvislosti s využitím výhry, tyto musí výherce uplatnit přímo u poskytovatele výherního pobytu.
 
Soutěž je organizována jako propagační soutěž ve smyslu § 3 odst. 5 slovenského zákona č. 171/2005 CFU o hazardních hrách a o změně některých zákonů. Soutěž nemá povahu veřejného příslibu.
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, stejně tak i výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v čase celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži. Účastí v soutěži nevzniká účastníkovi nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 

Účastník je v souladu a za dodržení podmínek stanovených českým zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován, že pro účely soutěže a její vyhodnocení, informování výherce soutěže o výhře a zaslání výhry výherci bude organizátor soutěže zpracovávat osobní údaje mu poskytnuté v rámci soutěže, zejména jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Pro informování o výhře v soutěži a zaslání výhry použije organizátor soutěže kontaktní adresu poskytnutou účastníkem při uskutečnění objednávky (soutěžního nákupu) na internetovém obchodě iZlato24.cz. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o prováděných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle českého zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Účastník uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, ​​časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. Souhlas účastníka je nezbytnou podmínkou jeho účasti v soutěži. 

Pokud účastník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je organizátor soutěže v souladu s výše uvedeným českým zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně všech dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, v případě pokud jsou na základě tohoto zpracování prováděny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategoriích příjemců. Organizátor soutěže má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník, který zjistí nebo se domnívá, že organizátor soutěže provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil takto vzniklý stav. Může se jednat zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, organizátor soutěže neprodleně odstraní závadný stav. Pokud organizátor nevyhoví žádosti účastníka, má účastník právo obrátit se přímo na český Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se účastník obrátil se svým podnětem na český Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů účastníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona. 

Ve věcech neupravených těmito pravidly se právní vztahy řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem.