Reklamační řád

Zlaté diamantové prsteny

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti iZlato Česká republika s.r.o., IČO:03254518, DIČ:CZ03254518 se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha-Vinohrady. Zapsaná u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 228524. (dále jen „prodávající“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád stanoví podmínky, za kterých je poskytována záruka na zboží dodávané společností iZlato Česká republika s.r.o., IČO:03254518, DIČ:CZ03254518 se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha-Vinohrady, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 228524 (dále jen „prodávající“) koncovému zákazníkovi - kupujícímu (dále jen „kupující“) na základě uzavřené kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), a pravidla reklamace a reklamačního řízení.
  2. Pokud smlouva upravuje některé otázky spojené s reklamací a zárukami odlišně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy smlouva. V ostatních otázkách smlouvou neupravených platí tento reklamační řád.
 2. ODPOVĚDNOST ZA VADY/ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   - má věc vlastnosti, které strany ujednaly a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce
   - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
   - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
   - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   - vyhovuje věc požadavkům právních předpisů
  2. Poskytl-li prodávající na rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  3. Je-li u věci poskytována záruka za jakost, vydá prodávající kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat a) údaj, že má kupující - spotřebitel ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.
  4. Kupující má v případě vady ze záruky za jakost vždy právo alespoň na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Prodávající však může kupujícímu i vrátit kupní cenu anebo poskytnout službu.
  5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že reklamoval oprávněně.
  6. Kupující může reklamovat vadu, kterou má věc při převzetí a která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, pokud nebyla tato lhůta po vzájemné dohodě zkrácena u použitého zboží, maximálně však na jeden rok od převzetí; povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Reklamoval-li kupující vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  7. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. nepodnikatele), v případě že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
  8. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 2.6. tohoto reklamačního řádu.
  9. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
  10. Je-li zboží kupujícímu doručováno dopravcem, je kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost zásilky, poškození krabice aj.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou, např. je-li zásilka neúplná nebo poškozená. Převezme-li kupující poškozenou zásilku, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tento zaslat bez zbytečného odkladu po převzetí prodávajícímu k zahájení reklamačního řízení spolu s reklamací.
  11. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží, popř. dnem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, není-li uvedeno jinak. Je-li zboží předáváno po částech, běží záruka k předané části již od dílčího předání.
 3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistil, a to písemně na adrese iZlato Česká republika s.r.o., Poste Restante Komárnov 2, 691 51 Lanžhot nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] (dále jen „reklamace“), spolu se zasláním reklamovaného zboží. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  2. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
  3. Z uplatněné reklamace musí být minimálně zřejmé, jakého zboží se týká (číslo objednávky), podrobný popis vady nebo jejího projevu, datum koupě zboží (doložením daňového dokladu a/nebo záručního listu, v případě, že byla na věc poskytnuta záruka za jakost) a kontaktní údaje kupujícího (telefon/e-mail, zpáteční adresa). V případě, že se jedná o opětovnou reklamaci, doloží kupující rovněž doklad o této dřívější reklamaci.
 4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Nestanoví-li smlouva nebo jiná dohoda s kupujícím jinak, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, jinak nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění (doručení) reklamace. Do uvedené lhůty se v závislosti na druhu reklamované věci anebo povaze reklamované služby nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
  2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
  3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě nebo není dále uvedeno jinak. Po marném uplynutí lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Lhůta uvedená v předchozím odstavci může být prodloužena o dobu nezbytně nutnou z důvodů, kdy:
   - kupující neposkytuje součinnost společnosti za účelem odstranění vady,
   - vis maior,
   - technologické podmínky nutné k provedení opravy nedovolí její provedení do 30 dnů od oznámení,
   - nutnosti zaslání reklamovaného zboží dodavateli nebo výrobci,
   - dojde s kupujícím k dohodě o možnosti provedení prací spojených s odstraněním vady v jiném (pozdějším) termínu než je 30 dní od podání reklamace, nebo dojde k takové dohodě, která vzniklou situaci řeší jiným způsobem. Dohoda o delší lhůtě k odstranění reklamované vady bude dle možností obsažena v reklamačním protokolu, popřípadě může vyplývat z jiných písemností týkajících se daného případu.
  4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  5. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  6. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
  7. Kupující - spotřebitel, který nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení, je oprávněn se v rámci mimosoudního vyřešení dané věci obrátit se svou žádostí na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) na Českou obchodní inspekci (kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
  2. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po uplatnění reklamace tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.
  3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
   a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil dle odstavce 5.2 tohoto článku,
   b) se vada projeví opakovaně
   c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,
   e) marně uplynula lhůta pro vyřízení reklamace a odstranění vady.
  4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
  5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 6. VADY VYLOUČENÉ Z MOŽNOSTI REKLAMACE
  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   - jde-li o vadu zjevnou, tj. takovou, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí, pokud jej prodávající výslovně neujistil, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě,
   - je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
   - je-li vada způsobena kupujícím, zejména vznikla-li vada nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou či nedostatečnou údržbou, zásahem či úpravou ze strany kupujícího či třetí osoby, mechanickým poškozením zboží,
   - vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo to vyplývá z povahy věci,
   - jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání či opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím,
   - vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
   - vznikla-li vada v důsledku provedení nekvalifikovaného zásahu či změny parametrů,
   - vznikla-li vada v důsledku používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno,
   - byla-li vada způsobena v důsledku tzv. vyšší moci.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Uplatňování práv z vadného plnění a záruky za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tento reklamační řád změnit či doplnit. Aktuální znění tohoto reklamačního řádu je zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího https://www.iZlato24.cz.
  3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 7.3.2023 a ke stejnému dni nahrazuje dosavadní reklamační řád, není-li stanoveno jinak. Reklamace uplatněné do doby nabytí účinnosti tohoto reklamačního řádu budou vyřízeny a dokončeny dle dosavadního reklamačního řádu.