Soutěž

Trvání: od 26.1.2022 do 15.12.2022

Losování: 19.12.2022

Podmínky účasti: Zaregistrujte Vaši fakturu podle soutěžní specifikace na naší webové stránce.

Výhra: Až za 50 prstenů vrátíme vylosovaným zpět své peníze!

Specifikace zboží: Zásnubní prsten, snubní prstýnky


Registrace

Specifikace produktu:

 


Pravidla soutěže o o 20 zásnubních prstenů a 15 párů spolu 30 snubních prstýnků zdarma
  1.   1. Organizátor soutěže

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže "Soutěž o 20 zásnubních prstenů a 15 párů spolu 30 snubních prstýnků zdarma" (dále také jen "Soutěž") je společnost iZlato Česká republika s.r.o., se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2 , Česká republika, IČO: 032 54 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228524 (dále také jen "Organizátor").

Organizátor vydává tato pravidla Soutěže (dále také jen "Pravidla").

2. Místo a trvání soutěže

Soutěž probíhá na webu Organizátora www.izlato24.cz.

Propagace Soutěže může být uskutečněna také, zejména prostřednictvím masmédií, reklamních ploch a sociálních sítí.

Soutěž se uskuteční ve dnech od 26.01.2022 (0:00:00 hod.) Do 15.12.2022 (23:59:59 hod.).

          3. Účastník Soutěže

Účastníkem Soutěže se pro účely těchto Pravidel rozumí (a) fyzická osoba, (b) s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České republiky, (c) která k prvnímu dni Soutěže ve smyslu článku 2. dosáhla věku alespoň 18 let, (d) má úplnou způsobilost k právním úkonům, a (d) která splní podmínky účasti v soutěži dle těchto Pravidel (dále také jen "Účastník soutěže”).

Do Soutěže se nemůže zapojit zaměstnanec nebo člen orgánů Organizátora, jako ani prodejen partneři Organizátora a jiné spolupracující osoby, které se jakkoli podílejí na organizaci Soutěže, včetně členů orgánů a zaměstnanců těchto partnerů a spolupracujících osob.

4. Zapojení do Soutěže

Do losování bude zařazen Účastník soutěže, který během trvání Soutěže:

  • Zakoupí na zásnuby, zásnubní prsten nebo na svou svatbu, snubní prstýnky u Organizátora, přičemž takovýto nákup bude během trvání Soutěže i zaplacen;
  • Na webu Organizátora [www.izlato24.cz] řádným a úplným vyplněním k tomu určeného formuláře zaregistruje doklad o nákupu zásnubního prstenu nebo snubních prstýnků podle písmene (a) výše (i) vystavený prodávajícím, (ii) s datem vystavení v období trvání Soutěže, a (iii) znějící na jméno Účastníka soutěže (dále také jen "Faktura").

Zapojením do Soutěže vyjadřuje soutěžitel souhlas s těmito Pravidly.

Do Soutěže se může každý Účastník soutěže zapojit pouze jeden (1) krát-pro vyloučení pochybností, Účastník soutěže může v rámci Soutěže zaregistrovat jen jednu fakturu. Do losování nebude zařazena faktura účastníka, za kterou prodávající vrátil peníze.

 5. Losování

Organizátor do dvou (2) pracovních dnů od skončení Soutěže vylosuje ze všech faktur soutěže padesát (50) prstenů. Losování bude probíhat u Organizátora náhodným výběrem za účasti notáře a zástupců Organizátora. 

 6. Výhra

Výhrou je peněžní částka rovnající se částce, která je uvedena na dokladu o zakoupení zásnubního prstenu nebo snubních prstýnků podle článku 4 těchto Pravidel navýšena o částku rovnající se dani z příjmů. Tato částka bude vyplacena Organizátorem vylosovanému výherci podle těchto Pravidel, celkově bude 50 (padesát) vylosovaných prstenů, po odvedení srážkové daně podle čl. 9 těchto Pravidel.

 7. Oznámení výhry

Výherci budou oznámení na webu Organizátora [www.izlato24.cz] a jeho sociálních sítích Facebook a Instagram (zveřejní se pouze jméno, počáteční písmeno příjmení, obec / město bydliště výherců).

Organizátor do tří (3) pracovních dnů od losování každému výherci zašle oznámení o výhře na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace podle článku 4. Pravidel, nebo pokud takové není, organizátor za účelem oznámení výhry využije telefonní číslo uvedené výhercem v rámci registrace podle článku 4. Pravidel.

Po zkontaktování si Organizátor s každým výhercem dohodne podrobnosti o převzetí výhry. V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do sedmi (7) pracovních dní od losování, výherce neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, jinak výhru odmítne nebo včas neposkytne Organizátorem požadovanou součinnost pro předání výhry, ztrácí status výherce podle Pravidel a Organizátorem bude místo něj vylosován náhradní výherce.

 8. Předání výhry

Podrobnosti ohledně procesu směřujícího k předání výhry dohodne Organizátor s výhercem.

Před předáním výhry Organizátor zejména může od výherce vyžadovat prokázání totožnosti a splnění podmínek účasti v Soutěži. Podmínkou předání výhry v každém případě bude písemná identifikace čísla bankovního účtu, na který bude výherci výhra Organizátorem poukázána.

Pokud se Organizátor s výhercem nedohodne jinak, výhra bude předána výlučně výherci. Bez vlivu na obecnost předchozí věty je bez předchozího písemného souhlasu Organizátora zejména vyloučeno postoupení nebo jiný způsob převodu nebo přechodu výhry na jinou osobu.

 9. Daně

Organizátor zdaní výhru podle čl. 6 těchto Pravidel dle příslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a to daní vybranou srážkou podle ustanovení § 43 zákona.

 10. Osobní údaje

Zpracování osobních údajů Účastníků soutěže, resp. výherce, jak dotčených osob se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen jako "GDPR"), a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatelem zpracování osobních údajů je Organizátor – společnost společnost iZlato Česká republika s.r.o., se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2 , Česká republika, IČO: 032 54 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228524

Účel. Za účelem uskutečnění a vyhodnocení Soutěže zpracovává Organizátor jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, PSČ, emailovou adresu a telefonní číslo. V případě výhry používá Organizátor kontaktní údaje výherce na oznámení výhry. Pro účely předání výhry budou Organizátorem zpracovávány i další identifikační údaje výherce. Údaje výherce jsou uchovávány také pro účely správy daní v souladu s právními předpisy (zákon č. 563/2009 Sb. o správě daní (daňový řád) a o změně některých zákonů, zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů) a mohou být použity pro případ potřeby uplatňování, obhajování a prokazování právních nároků Organizátora (např. v případě řízení dohlížitele či soudního sporu). Výherce bude zveřejněn na webové stránce Organizátora a na jeho sociálních sítích Facebook a Instagram (zveřejní se pouze jméno, počáteční písmeno příjmení a obec / město bydliště výherce). V případě neposkytnutí některého z uvedených údajů nebude umožněna účast v Soutěži, jako ani převzetí případné výhry.

Právní základ. Právním základem pro zpracování údajů je (i) oprávněný zájem Organizátora podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zabezpečení a zvyšování kvality služeb, péče o zákazníky, budování vztahu se zákazníky a zvyšování spokojenosti zákazníků, ochraně majetku a majetkových práv, prokazování dodržování zákonných a smluvních povinností (ii) plnění smlouvy a provedení opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, (iii) splnění zákonné povinnosti Organizátora podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Marketing. Pokud Účastník soutěže udělil samostatný souhlas, budou jeho údaje zpracovávané i na zasílání informací o produktech a službách Organizátora. Informace mohou být profilované a přizpůsobeny individuálním zájmem na základě analýzy informací o využívání produktů a služeb, jeho preferencí a zájmů (např. Zobrazení určité nabídky, projevení zájmu o produkt apod.). Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nepředstavuje podmínku k účasti v Soutěži. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání platného souhlasu. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat.

Fotografie a obrazově-zvukový záznam. Pokud výherce udělil samostatný souhlas, Organizátor může vyhotovit a zveřejnit fotografie nebo obrazově zvukový záznam předávání výhry výherci. Fotografie nebo zvukový záznam mohou být zveřejněny na webovém sídle Organizátora a na sociálních sítích na kanálech Organizátora. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nepředstavuje podmínku pro účast v Soutěži ani na předání a převzetí výhry. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání platného souhlasu. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat.

Doba uchovávání. Údaje Účastníků soutěže, zpracované na účel uskutečnění Soutěže a jejího vyhodnocení, budou vymazány neprodleně po ukončení Soutěže (nejpozději do 1 měsíce). Údaje výherce budou uchovávány po dobu 10 let od předání výhry, pokud v konkrétním případě nevznikne potřeba jejich delšího uchovávání. Údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu platnosti souhlasu (t. J. Do uplynutí doby, na kterou byl udělen, nebo do jeho odvolání).

Příjemci. Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám, pokud je to nutné v souvislosti se Soutěží. Půjde zejména o pověřených zprostředkovatelů, doručovatelů, kurýrní společnosti a v odůvodněných případech veřejné orgány.

Vaše práva. Účastníci soutěže a výherce mají jako dotčené osoby právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, právo na přenosnost, právo na podání stížnosti orgánu dozoru, právo domáhat se soudní ochrany svých práv, právo namítat vůči zpracování údajů z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace, založené na oprávněném zájmu Organizátora, jakož i vůči zpracování pro účely přímého marketingu. Uvedená práva patří dotyčným osobám v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů.

Odpovědná osoba. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se ochrany osobních údajů, se můžete obrátit na odpovědnou osobu, a to emailem na adresu: [email protected] nebo poštou na adresu iZlato Česká republika s.r.o., Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2 , Česká republika. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na https://www.izlato24.cz/stranka/ochrana-osobnich-udaju-s247.html

 11. Práva Organizátora

Organizátor je podle vlastního uvážení oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat splnění Pravidel ve vztahu k účasti kteréhokoliv soutěžícího na Soutěži kdykoliv až do předání výhry. V případě zjištění o nesplnění Pravidel (i) před losováním, nebude dotyčný soutěžící zařazen do slosování, a (ii) u vylosovaného výherce, tento ztrácí status výherce podle Pravidel a Organizátorem bude místo něj vylosován náhradní výherce.

Konečné rozhodnutí o veškerých sporných otázkách v rámci Soutěže nebo v souvislosti s ní patří výhradně Organizátorovi. Organizátor je zejména oprávněn vyhodnocovat splnění podmínek pro účast v Soutěži, výhru a její poskytnutí, jakož i jiné otázky týkající se nebo související se Soutěží, a to podle vlastního uvážení.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu nebo nahrazení těchto Pravidel, na zrušení Soutěže, její omezení, odložení, přerušení, změnu délky trvání, jakož i změnu podmínek Soutěže, zejména, avšak bez omezení na, pravidla losování, data uskutečnění losování, počet výherců, jak i druhu či hodnoty cen, které budou předmětem losování, to vše i bez uvedení důvodu a bez vzniku jakékoli povinnosti k náhradě nebo jiné plnění vůči Účastníkem soutěže nebo jiným osobám. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže Organizátor vhodným způsobem zveřejní.

 12. Ostatní

Účelem soutěže je podpora prodeje zboží Organizátora. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 171/2005 CFU o hazardních hrách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojením se do Soutěže vyjadřuje každý soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami a pravidly Soutěže podle těchto Pravidel a zároveň prohlašuje, že byl s jejich celým obsahem řádně seznámen ještě před zapojením se do Soutěže a do Soutěže se zapojuje vlastním jménem a na vlastní účet.

Na účast v Soutěži ani na výhru v Soutěži není právní nárok. Bez ohledu na cokoliv jiného, ​​výhra v Soutěži není vymahatelná (zejména není použitelná prostřednictvím soudu).

Organizátor nehradí ani nenahrazuje Účastníkům soutěže ani jiným soutěžícím či osobám žádné náklady, které jim vzniknou zapojením do Soutěže nebo jinak v souvislosti se Soutěží, včetně předání a převzetí výhry.

Organizátor neodpovídá za žádné škody ani jiné újmy vzniklé v souvislosti s nesprávnými nebo neúplnými údaji poskytnutými Účastníky soutěže nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry nebo v souvislosti s plněním, resp. neplněním třetích stran (jako jsou telekomunikační služby, internetové připojení, emailové služby a podobně).

Pro případ propagace Soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo Instagram, každý soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí a prohlašuje, že Facebook nebo Instagram vůči němu v souvislosti se Soutěží nemá žádné závazky ani jiné povinnosti, a současně Organizátor prohlašuje, že Soutěž není nijak sponzorována, anebo schválena ani řízena produkty nebo Instagramem a není s ním nijak spojená

Účastníci soutěže nebo zájemci o účast v Soutěži se mohou seznámit s těmito Pravidly na linku https://www.izlato24.cz/soutez. Znění těchto Pravidel má vždy přednost před jakýmikoli neúplnými nebo odlišnými informacemi ohledně Soutěže uvedenými v rámci marketingové komunikace o Soutěži.

V Prahe dne 26.01.2022

iZlato Česká republika s.r.o.